ការស្ទង់​មតិរបស់អ្នក​ទទួល​ព័ត៌មាន​បរទេស​អំពី​ចំណុច​ក្តៅ​របស់​មហាសន្និបាត​នៃសភា​ទាំងពីរ​ឆ្នាំ២០១៧​
2017-02-16 23:32:16  cri  Web Editor:Zhai Qianqian

ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ មហាសន្និបាតលើកទី៥នៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិន និងមហាសន្និបាតលើកទី៥នៃសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនអាណត្តិទី១២ នឹងបើធ្វើនៅទីក្រុងប៉េកាំង។ ដើម្បីស្វែងយល់នូវតិយោបល់ររបស់អ្នកទទួលព័ត៌មានបរទេសអំពីបញ្ហាពិភាក្សា និងចំណុចដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីស្ថានភាពមានពាក់ព័ន្ធរបស់មហាសន្និបាតសភាទាំងពីរ

របស់ប្រទេសចិន វិទ្យុអន្តរជាតិចិនបានរៀបចំជាការស្ទង់មតិនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធើណិត

សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលរួមឱ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាតាមវេបសាយដូច​ខាងក្រោម​នេះ  !

https://zh.surveymonkey.com/r/CXSSXPL

ទាក់ទង​ជាមួយ​យើង​ខ្ញុំ